Topic outline

 • Опис на курсот

  Овој курс е наменет за тренери-обучувачи на медиумска писменост.Истиот обезбедува знаења и вештини наменети за медиумска писменост и критичко размислување, кои се потребни за разбирање на современите медиуми и нејзината содржина, како и разбирање на интерпретација и креирање на пораки и артикли кои ги добиваме преку медиумите.

  Овој курс содржи 3 типа на материјали: 1)упатства, кои ќе обезбедат насоки за обучувачите за комбинирано учење и работа со младите; 2) наставна програма, со детални упатства како да се спроведе секоја од 20-те лекции за медиумска писменост и 3) едукативен материјал, кој содржи 20 лекции за едукација за медиумска писменост.

  Овие 20те лекции го користат методот на комбинирано учење, односно пристап кон образованието што ги комбинира онлајн едукативните материјали и можностите за интеракција онлајн со класичниот тип на предавање/училница. Учесниците ќе се приближат и запознаат со клучните концепти во областа на медиумите и комуникацијата, ќе бидат мотивирани и охрабрени да преземат критичка, активна граѓанска и општествено одговорна улога кон современиот медиумски пејзаж и ќе бидат обучени да креираат статии на англиски јазик квалитетни, кои ке можат да бидат објавени.  Тие ќе научат за важноста и влијанието на медиумите, нивната распространетост, начинот на кој пораките се конструктуирани и како тие би можеле да се деконструираат, декодираат и критички да се проценат во однос на квалитетот, доверливоста, објективноста итн. и да го сфатат поширокиот контекст во кој медиумската функција и дискурсот што го користат за да им се обратат на корисниците/примателите.

  Самиот курс ќе опфати неколку поголеми области од медиумскиот универзум, од кои секоја покрива повеќе различни теми: Видови медиуми: традиционални наспроти социјални; различни значења на медиумската писменост; 5W + 1H – суштински правила на одговорното новинарство (Кој?, Што?, Кога?, Каде? и Зошто?, плус: Како?); Најдете негативец – Како да анализирате и критички да читате медиумски пораки?; Светот за 30 минути: Конструирање на телевизиски вести; Застапеност и симболика во медиумите; Пристрасност во медиумите; Spin Doctors – Што е медиумско вртење?; „Лажни“ вести и како да ги препознаете (CRAP тест), Моќта на медиумите (многу кратка историја на масовните медиуми, истражувачко новинарство и примери од највлијателните случаи во историјата на медиумите – скандалот Вотергејт, Викиликс, Панамските документи ), неколку лекции за стил и пишување на англиски јазик и како да ги подобрите вашите вештини за истражување, пишување и објавување.

  Учесниците се добредојдени да ги поднесат своите творби до TYM.

  Disclaimer

  • File icon

   Насоките достапни на прикачениот линк ќе ги запознаат обучуваите со методологијата за комбинирано учење и методологијата на работа со млади. Упатствата служат како главни инструкции за одржување на обука. Тие обезбедуваат помош за обучувачите да дизајнираат, имплементираат и оценуваат лекции за различни аспекти на медиумската писменост и се дизајнирани да се користат заедно со учебникот за образование за медиумска писменост и наставната програма за образование за медиумска писменост создадена во рамките на овој проект.


 • Лекција 1 - Вовед


  Целта на овој курс е да понуди вовед во некои основни концепти на медиумската писменост. Ова подразбира разбирање на улогата и моќта на медиумите во денешниот свет, но и разбирање како се конструираат медиумските пораки и, колку што е можно, стекнување на вештини за да ги креирате сами. За да добиеме увид во медиумската писменост, подетално ќе ги опфатиме овие 6 теми:

  Што е медиумска писменост?
  Како критички да читате медиумски пораки?
  Суштината на одговорното новинарство
  Основни принципи на пишување
  Елементите на стилот
  Младински активизам и медиуми

  Како што можете да видите, некои единици се поинформативни и даваат кратко теоретско објаснување на основните концепти, додека други се попрактични и ориентирани кон изразување.  ЛЕКЦИЈА 1 – Вовед

  Оваа лекција е наменета за вовед во едукацијата за медиумска писменост, односно 20-те лекции и методот на комбинирано учење.

  Погледни кратко воведно видео за ЛЕКЦИЈА 1.  • File icon


   Прочитајте ја целосната содржина на лекцијата од линкот прикачен погоре.  • File icon   Наставната програма на горната врска содржи детални информации за едукаторите како да организираат час од 60 минути и содржи наставни методи, од минута во минута опис на активностите и план за имплементација на лекцијата, како и линкови за онлајн ресурси и понатамошно учење.

    

 • Лекција 2 - Медиуми и комуникација


  Лекцијата 2 ке ве запознае со поимот медиуми. Ќе научите за концептот на медиумите, потеклото и значењето на зборот, примери на различни медиуми, од традиционални до најактуелни, ќе ги разберете масовните и глобалните медиуми и ќе разговарате за улогата на медиумите во процесот на комуникација.

  Погледни кратко воведно видео за ЛЕКЦИЈА 2.


  • Page icon

   Кратко видео кое го објаснува значењето на поимите медиуми и комуникација.
    

   Презентацијата на предавањето можете да ја најдете овде. 

       

   Значи, кои се овие медиуми и, поконкретно, масовни медиуми кои се толку важни денес?

   За да ја сфатиме улогата на медиумите, прво треба да ја разбереме улогата на медиумите во процесот на комуникација. Терминот медиуми доаѓа од латинскиот збор medium, што значи нешто помеѓу. Така, во процесот на комуникација, медиумите се нешто што посредува, нешто што поврзува или пренесува пораки или учесници во комуникацијата.

   Класичниот модел на комуникација, опишан од лингвистот Роман Јакобсон со руско потекло, има 2 основни состојки:
  • File icon

   Прочитајте ја целосната содржина на лекцијата на линко споделен погоре.


  • URL icon


   Овој краток квиз од 5 прашања направен во Kahoot содржи прашања поврзани со лекцијата за комуникација и (масовните) медиуми.


  • File icon


   Наставната програма на споделениот линк содржи детални информации за обучувачите како да организираат час од 60 минути и содржи наставни методи, од минута во минута со детален опис на активностите и план за имплементација на лекцијата, како и линкови за онлајн ресурси и понатамошно учење.


 • Лекција 3 - Што е медиумска писменост?

  Оваа тема го воведува поимот медиумска писменост. Ќе научите за разликата помеѓу потесниот поим за медиумската писменост како способност за читање и пишување и поширок поим за писменоста како поседување одредени знаења и вештини. Исто така, ќе разговараме за концептот на функционална писменост и што значи да се биде медиумски писмен во денешниот свет.

  Гледајте кратко воведно видео за ЛЕКЦИЈАТА 3.  • Page icon

   Кратко видео предавање кое го објаснува поимот медиумска писменост.   Презентацијата за лекцијата можете да ја најдете овде.        • File icon

   Прочитајте ја целосната содржина на лекцијата од линкот споделен погоре.


  • File icon

   Читање - Декларација за медиумска едукација од Париз 2007 година
   UNESCO takes media literacy seriously!

   УНЕСКО сериозно ја сфаќа медиумската писменост!

   Веќе во 1982 година, УНЕСКО донесе таканаречена декларација на Груневалд, во која се наведува:

   „Живееме во свет во кој медиумите се сеприсутни: сè поголем број луѓе поминуваат многу време гледајќи телевизија, читајќи весници и списанија и слушајќи радио. Во некои земји, на пример, децата поминуваат повеќе време гледајќи телевизија отколку на училиште“.

   „Наместо да ја осудуваме или одобруваме несомнената моќ на медиумите, ние треба да го прифатиме нивното значајно влијание низ целиот свет како утврден факт, а исто така да ја цениме нивната важност како елемент на културата во денешниот свет. Не треба да се потценува улогата на комуникацијата и медиумите во процесот на развој, ниту функцијата на медиумите како инструменти за активно учество на граѓаните во општеството. Политичките и образовните системи треба да ги препознаат своите обврски да промовираат кај своите граѓани критичко разбирање на феномените на комуникацијата“.

   Во 2007 година, УНЕСКО даде уште една декларација во Париз, која можете да ја прочитате погоре или овде.  • Assignment icon
   Opened: Monday, 15 March 2021, 1:00 AM

   Вежба - Кратко резиме на париската агенда (200-300 зборови).

   Обидете се да формулирате резиме со кратко одговарање на следниве прашања: Кој, кога и зошто ја усвоил париската агенда? Кои се четирите насоки од Декларацијата на Грунвалд кои останаа валидни во парискиот дневен ред? Кои се препораките за секое од четирите упатства? Кое од насоките го сметате за најважни и зошто?

   UNESCO - Wikipedia  • Quiz icon

   Quiz, Exam, Icon, Button, Test, Examination, Logo

   Имате 5 минути да одговорите на овие 5 прашања, врз основа на претходното предавање.

   Вкупните проценти за да го поминете овој квиз е 80%.

   За да бидете дел од квизот, ве молиме најавете се како гостин, 

   Корисничко име: test
   Лозинка: test  

  • File icon   Наставната програма на линкот погоре содржи детални информации за едукаторите како да организираат час од 60 минути и содржи наставни методи, од минута во минута опис на активностите и план за имплементација на лекцијата, како и линкови за онлајн ресурси за понатамошно учење. 

 • Лекција 4 - Критичко читање медиумски пораки

  Критичко читање медиумски пораки значи да се биде свесен и да се размислува критички за аголот од кој се раскажува приказната.


  Гледајте кратко воведно видео за ЛЕКЦИЈАТА 4.  • Page icon   Критичко читање медиумски пораки значи да се биде свесен, да се размислува и да се размислува критички, за аголот на кој се раскажува приказната. Ќе го илустрираме овој момент со гледање на неколку различни медиумски снимки од сириската криза.   Прези презентацијата на предавањето можете да ја најдете овде.  
  • File icon

   Прочитајте ја целосната содржина на лекцијата од линкот погоре.

  • Assignment icon
   Opened: Wednesday, 8 November 2023, 12:00 AM
   Due: Tuesday, 9 December 2025, 1:00 AM


   КИНА И РУСИЈА ВО ПОЛИТИКАТА И МЕДИУМИТЕ НА САД 

   Задача: Погледнете ги внимателно овие 2 кратки видеа

     

          
    

   Сега, размислете и обидете се да формулирате одговор на следните прашања во форма на неколку кратки параграфи (до 500 зборови):

   Кој би бил „лош“, а кој „добри“ овде?

   Кој од функционерите е претставен, односно чии изјави се дадени?

   Како изгледаат видеата од Кина и Русија?

   Што мислите за севкупниот став и глед точка на авторот на видеото? 

   Дали тоа ни кажува нешто за севкупниот став на дадената ТВ мрежа и на публиката/општеството кон кое се обраќа во целост?  • File icon   Наставната програма на линкот погоре содржи детални информации за едукаторите како да организираат час од 60 минути и содржи наставни методи, од минута во минута опис на активностите и план за имплементација на лекцијата, како и линкови за онлајн ресурси за понатамошно учење.

    

 • Лекција 5 - Основни принципи на новинарството


  Оваа лекција ги воведува основните принципи на новинарството.  Гледајте кратко воведно видео за ЛЕКЦИЈАТА 5.

  • Page icon

   Предавање Основни принципи на новинарството ги воведува основните работи што очекуваме да ги видиме во секое добро медиумско известување. Нејзината суштина е сумирана во принципот 5 Ws и 1H, што значи дека вашите информации треба да содржат одговори на следните 5 прашања: Кој, што, зошто, кога, каде и како.


   Прези презентацијата на предавањето можете да ја најдете овде
      • File icon

   Прочитајте ја целосната содржина на лекцијата од линкот погоре.


  • URL icon

   Краток Kahoot квиз за основните принципи на новинарството

   Корисен совет - Ако се двоумите, внимавајте на фотографиите!

  • File icon

   Concept, Investigation, To Find, Search, Discover

   Оваа презентација го сумира развојот на одговорното новинарство и дава примери за највлијателните случаи во историјата на истражувачкото новинарство Скандалот Вотергејт, Викиликс, Панамските документи...

  • File icon   Наставната програма на линкот погоре содржи детални информации за едукаторите како да организираат час од 60 минути и содржи наставни методи, од минута во минута опис на активностите и план за имплементација на лекцијата, како и линкови за онлајн ресурси за понатамошно учење.

 • ЛЕКЦИЈА 6 - ТОП 10 ПРАВИЛА НА НОВИНАРСТВОТО


  Оваа тема нуди практични совети за некои од основните принципи на добро известување. Заснован главно на привлечен запис на блог Новинарство на новинарот Џејмс Портер и други слични извори, ги сумира овие елементи во 10-те најдобри совети за добро известување. Овие 10 практични правила се: Наведете ги вашите извори; Бидете објективни; Балансирајте; Направи го исправно; Не плагијат; Не верувајте во сè; Водете добра евиденција; Не пишувајте во тек на свеста; Најдете го вашиот глас; Никогаш не престанувајте да учите и да се забавувате.


  Гледајте кратко воведно видео за ЛЕКЦИЈАТА 6.

  • Page icon

   Ова кратко видео предавање нуди Топ 10 основни правила на новинарството или 10 практични совети за добро известување, адаптирани од листата на Џереми Портер од блогот Новинаристика.
   .   Прези презентацијата на предавањето можете да ја најдете овде
    


  • File icon

   Целосната содржина на лекцијата прочитајте ја на линкот погоре.  • File icon

   Magnifying, Glass, Lens, Discover, Find, Truth, Explore

   Истражувачкото новинарство често се дефинира како форма на новинарство во кое новинарите длабоко истражуваат една тема од интерес, како што се сериозни злосторства, политичка корупција или корпоративно злосторство. 


   Организации на истражувачки новинари 

   •IRE (www.ire.org) – fсо години собира новинари, уредници, едукатори и обучувачи, како и студенти, од САД и од целиот свет.
   • Global Investigative Journalism Network е основана во 2003 година, со поканети членови од сите национални, регионални и континентални организации на истражувачки новинари.  • Page icon

   Извори од истражувачко новинарство:

   Интернетот нуди голем број корисни и практични прирачници за истражувачкото новинарство, со водич чекор-по-чекор за тоа како да пронајдете приказна, да ја следите, да ги третирате вашите извори, да дефинирате минимални и максимални хипотези итн.


   10 steps investigative reporting 0 by Methlal Weerasooriya - issuu   Ten Steps to Investigative Reporting By Lucinda S. Fleeson публикација на Меѓународниот центар за новинари

   "Проширете ја дефиницијата за истражувачко известување

   Не се ограничувајте! Истражувачкото известување вклучува повеќе од приказни кои разоткриваат корупција и криминални активности. Важните и соодветни теми вклучуваат приказни кои објаснуваат како функционираат или не успеваат системите, или реконструираат комплексен настани. Репортерите на многу весници открија дека читателите имаат голем интерес за тоа како функционираат работите, што се случува, како тоа може да влијае на обичните луѓе." 


   Investigative Journalism, From BIRN’s Probe to Porn Vids, Кратка статија од српскиот наградуван истражувачки новинар Бранко Чечен (на англиски)